SERVICIUL CABINET
ȘEFUL SERVICIULUI
Subcomisar de poliţie STOIAN KARIN

Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:

- organizează și realizează sistemul de primire, centralizare și prelucrare a datelor referitoare la situația operativă din zona de responsabilitate a inspectoratului și asigură executarea serviciului de zi pe inspectorat;
- asigură difuzarea informațiilor de interes public către populație, monitorizarea presei,  gestionarea imaginii publice a instituției și relaționarea acesteia cu societatea; 
- organizează activitatea de primire, înregistrare și repartizare la formațiuni și subunități a petițiilor primite de la cetațeni și urmărește rezolvarea în termen a acestora, precum și activitatea de primire în audiență a   cetățenilor;
- elaborează comunicate , documentare și alte materiale de presă, în urma consultării serviciilor de specialitate și cu aprobarea conducerii inspectoratului;
- monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora ;
- preia apelurile prin Sistemul 112 și după obținerea informațiilor necesare de la apelant desfășoară activități pentru realizarea unei intervenții optime; 
- asigură centralizarea , analiza și sinteza activității desfășurate de inspectorat în domeniul relațiilor internaționale;
- redactează documente și materiale de informare privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute de efectivele de poliție pentru instituțiile locale;  

SERVICIUL RESURSE UMANE 
ŞEFUL SERVICIULUI
Comisar şef de poliţie PÎRVĂNESCU ECATERINA

 

Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:
- propune măsuri pentru selecționarea, cunoașterea și verificarea candidaților la concursul de admitere în școlile de ofițeri și agenți de poliție și pentru liceele de poliție; 
- ține evidența nominală a ofițerilor, agenților și personalului contractual, a carnetelor de muncă și a celorlalte documente de personal și întocmește dosarele de pensionare și de rezerviști; 
- organizează, îndrumă, sprijină și controlează desfășurarea procesului instructiv - formativ și de perfecționare a pregătirii personalului inspectoratului la locul de muncă și scoaterea de la locul de muncă;
- elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu ale personalului, precum şi a permiselor de acces în unitate;
- elibereaza, la cerere, institutiilor si persoanelor interesate, acte prin care se atesta anumite situatii rezultate din documentele de evidenta;

 

JURIDIC
COORDONATOR  COMPARTIMENT

Comisar şef de poliţie NĂZDRĂVAN VALENTIN

Principalele sarcini, atribuţii şi activităţi specifice Compartimentului Juridic:

- asigură asistență juridică conform legislației în vigoare, specifică domeniilor: procedura civila și contencioasă , achizițiile publice, protecția omului, eliminarea oricăror forme de discriminare; 
- reprezintă și apără interesele unității în fața autorităților administrației publice, a organelor Ministerului Public, a instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop, elaborează și formulează acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii inspectoratului renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor acestora; 
- acordă asistența juridică consiliilor de disciplină, consiliilor de judecată, consiliilor de onoare și comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative și competenței; 
- participă în comisiile de achiziție, în comisiile de soluționare a contestațiilor și la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziție publică și negocierile derulate de către sau prin unitatea din care face parte; 

CONTROL  INTERN 
ŞEF BIROU 

Comisar şef de poliţie BREHUI CAMELIA CLARA

Principalele atribuţii ale Biroului Control Intern:
- organizează și execută controale, (evaluări), verificări, petiții, previne și combate încălcările de acte normative în rândul cadrelor inspectoratului și subunităților din subordine; 
- verifică plângerile ce vizează personalul numit în funcție de șeful inspectoratului și adjuncții acestuia, referitoare la încălcări ori abateri în legătură cu serviciul prevăzute în ordine și instrucțiuni, efectuând, după caz, cercetarea penală, cu excepția situațiilor în care urmărirea penală este dată prin lege în competența procurorului; 
- verifică petițiile și sesizările adresate conducerii M.A.I., I.G.P.R. și I.P.J. repartizate spre soluționare și propune măsuri în raport cu concluziile desprinse și după aprobare, inițiază punerea lor în aplicare.

 


SERVICIUL  LOGISTIC
ȘEF SERVICIU  
Comisar șef de poliție IUTU CODRUȚA

 

Serviciul  de Logistică are următoarele atribuţii principale:

- răspunde de organizarea și desfășurarea în bune condiții a primirii, depozitării , conservării, întreținerii, eliberării și folosirii bunurilor; 
- asigură transportul efectivelor și bunurilor materiale cu mijloace auto din dotare ; 
- asigură hrănirea efectivelor , a animalelor de serviciu și înzestrarea unității cu bunuri materiale necesare preparării hranei; 
- răspunde de exploatarea în bune condițiuni a valorilor materiale , stabilind răspunderea în cazul producerii de pagube sau degradări de bunuri aflate în evidența unității; 
- asigură inspectoratul cu spații de lucru și cazare și servicii necesare desfășurării în bune condiții a muncii operative a cadrelor de poliție. 


SERVICIUL  COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ
ÎMPUTERNICIT ȘEF SERVICIU
Subcomisar de poliție GEORGESCU MIHAI

 

Serviciul Comunicații și Informatică are următoarele atribuţii:
- organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate de comunicaţii şi informatică din cadrul inspectoratului;
- asigură funcţionarea optimă a reţelelor de comunicaţii voce-date;
- asigură funcţionarea şi conectivitatea corespunzătoare a produselor program de aplicaţie pentru nevoile subunităţilor de poliţie;
- gestionează şi controlează drepturile de acces la informaţiile din bazele de date aflate în competenţă.
- analizează, sintetizează şi corelează propunerile subunităţilor de poliţie din judeţ privind înzestrarea şi asigurarea materială. 


SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICA ȘI EVIDENȚE OPERATIVE 

ŞEF SERVICIU

Comisar şef de poliţie GRIGORE ROMANIȚA ELLA

Principalele atribuții ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică  și Evidențe Operative:
- organizează și ține evidența locală a persoanelor înscrise în cazierul judiciar , născute în județ,  
   eliberează certificate, copii sau extrase de pe cazierul judiciar solicitate de persoane fizice, organe de urmărire penală sau justiție, în condițiile prevăzute de lege, constată reabilitarea de drept a persoanelor înscrise în cazierul judiciar; 
- ține evidența lucrărilor și cauzelor penale de la reședința inspectoratului și a raziilor și acțiunilor organizate la nivelul inspectoratului; 
- organizează și asigură funcționarea camerei de corpuri delicte de la reședința inspectoratului; 
- întocmește  și centralizează situațiile statistice operative lunare, trimestriale, semestriale , la 9 luni și anuale cu activitatea desfășurată de cadrele inspectoratului. 

 


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 
ÎMPUTERNICIT CONTABIL ȘEF 
Subcomisar de poliţie LUPU NICOLETA

Principalele atribuții ale Serviciului Financiar-Contabilitate sunt:
- fundamentarea planului financiar în vederea deschiderii creditelor pe tranșe pentru acoperirea cu resurse financiare; 
- executarea controlului financiar preventiv  în vederea respectării disciplinei financiare; 
- înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor justificative; 
- alocarea la drepturi banești a personalului inspectoratului, acordarea claselor și efectuarea celorlalte operațiuni financiare; 


SERVICIUL  DE ORDINE  PUBLICĂ

ŞEF SERVICIU 

Comisar şef de poliţie BIBU ŞTEFAN RAMINEL

Principalele atribuții ale Serviciului Ordine Publică sunt:

- organizează, controlează  și îndrumă activitatea de asigurare a ordinii și liniștii publice și respectarea regulilor de conviețuire socială; 
- coordonează și îndrumă activitatea agenților de siguranță publică și de proximitate,  activitatea desfășurată în mediul rural de ofițerii coordonatori de centre zonale și agenții posturilor de poliție     comunale, precum și activitatea desfășurată de politiști pe linia activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor; 
- verifică și propune spre avizare personalul de pază ce urmează să execute serviciu înarmat, conducătorii societaților de pază; 
- asigură cunoașterea evoluției stării infracționale din agricultura privată, silvicultură și piscicultură; 
- coordonează și organizează activitățile de menținere a ordinii publice la mitinguri, manifestații și alte întruniri politice precum și la manifestările cultural sportive;
- coordonează și organizează activitățile de menținere a ordinii publice la mitinguri, manifestații și alte întruniri politice precum și la manifestările cultural sportive; 
- coordonează, îndrumă și controlează activitățile desfășurate pentru îngrijirea , folosirea și antrenamentul câinilor de serviciu; 

SERVICIUL RUTIER 

SEF SERVICIU

Subcomisar de poliție BEBEC ION CLAUDIUF SERVICIU  
Comisar şef de poliţie LICĂ GABRIEL

e-mail: oug41.2016.sr@mh.politiaromana.ro

 

Principalele atribuții ale Serviciului Rutier sunt:

- răspunde de executarea atribuțiilor ce revin poliției cu privire la siguranța circulației pe drumurile publice; 
- organizează acțiuni și controale pentru respectarea normelor de circulație de către participanții la trafic și prevenirea accidentelor de circulație; 
- organizează măsurile de ordine pe linie de circulație în cazul unor manifestații, mitinguri, adunări cetățenești în scopul desfășurării fluente și în siguranță a traficului; 
- asigură urmărirea celor care după comiterea unor accidente de circulație au părăsit locul faptei; 
- ține evidența evenimentelor rutiere produse pe raza județului. 

 


SERVICIUL  PENTRU ACȚIUNI SPECIALE
ȘEF SERVICIU 
Comisar de poliţie  ȚOGOE ROBERT

Principalele atribuții ale Serviciului Acţiuni Speciale sunt:
- execută controale și filtre pe timp limitat în zone și medii cu potențial criminogen ori cu infracționalitate ridicată și participă la întărirea dispozitivelor de ordine de pe raza localităților, în zone cu       criminalitate ridicată; 
- realizează intervenții pentru descurajarea-destructurarea grupurilor nonconformiste, prevenirea constituirii în bande organizate a persoanelor predispuse la săvârșirea  de infracțiuni cu violență   și participă împreună cu alte efective la executarea raziilor și acțiunilor polițienești; 
- participă la limitarea efectelor accidentelor de amploare , calamităților naturale și catastrofelor, la salvarea de vieți omenești, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită.


ANALIZA  ȘI PREVENIREA  CRIMINALITĂȚII
COORDONATOR COMPARTIMENT 
Subcomisar de poliţie TULIGĂ ADRIAN

Principalele atribuții ale Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității:

- realizează studii criminologice și polițienești, pe baza cărora sunt inițiate programe și activități de prevenire a criminalității la nivelul inspectoratului; 
- dezvoltă strategii cadru la nivel local de colaborare a poliției cu comunitatea, pe linia prevenirii criminalității, pe care le pune în aplicare cu sprijinul subunităților de poliție; 
- întocmește și derulează proiecte de prevenire pe diferite genuri de infracțiuni; 
- colaborează cu autoritațile locale, unitățile de învățământ, organizațiile neguvernamentale și instituțiile locale în vederea elaborării unor programe de prevenire a criminalității pe plan local; 
- stabilește cadrul general de parteneriat cu comunitatea, elaborează și încheie protocoale de colaborare; 
- participă la realizarea și editarea de pliante, broșuri, care conțin recomandări privind măsurile de autoprotecție împotriva criminalității; 
- colaborează cu mass-media pentru realizarea de campanii preventive, emisiuni radio-tv și articole care au drept scop prevenirea criminalității; 
- organizează și desfășoară sondaje de opinie pe teme de interes local. 

STRUCTURA DE SECURITATE

Este constituită la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean  Mehedinți ca și compartiment independent 

Atributii:
- protejarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de spionaj, compromitere sau acces     neautorizat, alterării sau modificării conținutului acestora precum și împotriva sabotajelor sau distrugerilor neautorizate ; 
- realizarea securității sistemelor informatice  și de transmitere a informațiilor clasificate;
- prevenirea accesului neautorizat la informații clasificate;
- identificarea împrejurarilor sau persoanelor care prin acțiunile lor pot pune în pericol securitatea informațiilor clasificate;
- garantarea faptului că informațiile clasificate sunt distribuite exclusiv  persoanelor îndreptățite, potrivit legii să le cunoască;
- asigurarea protecției fizice a informațiilor precum și a personalului necesar protecției informațiilor clasificate;
- coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul inspectoratului. 

SERVICIUL DE INVESTIGAȚII CRIMINALE

Împ ȘEF SERVICIU
Subcomisar de poliţie TUNARU LUCIAN  

Atribuții ale  Serviciului de Investigații Criminale:
- organizează, coordonează , îndrumă și acordă sprijin în activitatea de cunoaștere a obiectivelor , locurilor și mediilor de interes operativ pe linie criminală, în scopul prevenirii și combaterii          faptelor penale prin care se aduce atingere vieții, sănătății și integrității persoanei, avutului public și privat; 
- organizează, coordonează și conduce activitatea de prevenire și combatere a delincvenței juvenile, a prostituției, proxenetismului și infracțiunilor la viața sexuală; 
- organizează și conduce activitatea de prevenire și combatere a furturilor de și din autovehicule ,a spargerilor cu chei potrivite, a falsurilor și înșelăciunilor, cercetează și soluționează cauzele       penale rămase cu A.N.; 
- ține evidența persoanelor urmărite prin Biroul Național Interpol, a liberaților din penitenciar, bolnavilor psihic periculoși și a infractorilor voiajori; 
- organizează și conduce activitățile de urmărire a unor categorii de persoane, obiecte și cadavre, în vederea identificării, prinderii și clarificării situației acestora. 


SERVICIUL  DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE
Împ ȘEF SERVICIU
Comisar șef de poliţie TUICĂ COSTIN

Atribuții ale  Serviciului de Investigarea  Fraudelor:

- coordonează, controlează și îndrumă întreaga activitate desfășurată de ofițerii de investigare a fraudelor de la nivelul inspectoratului, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor din economia județului, în raport cu frecvența și modalitățile de săvârșire a acestor fapte; 
- organizează activități de cunoaștere , prevenire și descoperire a infracțiunilor , îndeosebi a actelor de sustragere , neglijențe, abuzuri sau degradări de bunuri în paguba avutului public, din societățile comerciale, precum și a infracțiunilor specifice prevăzute în noua legislație economică în vigoare; 
- desfășoară activități specifice pentru prevenirea, cercetarea și combaterea sustragerilor din societăți comerciale de produse alimentare și alte bunuri de consum, în scopul comercializării la prețuri de speculă , în țară și străinătate; 
- studiază evoluția criminalității economico-financiare, stabilind măsuri specifice pentru diversificarea formelor de acțiune în raport cu metodele și mijloacele folosite de infractori pentru înlăturarea cauzelor generatoare și a condițiilor favorizatoare producerii de pagube; 

 

SERVICIUL  ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE  PERICULOASE 
ȘEF SERVICIU

Inspector principal de poliţie ŢICU ALIN
 

 

e-mail: arme@mh.politiaromana.ro

              oug41.2016.arme@mh.politiromana.ro

Atribuții ale  Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase :

- desfășoară activități specifice pentru prevenirea și descoperirea faptelor prin care se încalcă regimul armelor, munițiilor, materiilor explozive, substanțelor toxice și altor produse periculoase;       
- constată și sancționează faptele ilegale prevăzute de legislația în vigoare privind deținerea ilegală de arme și muniții, materii explozive și substanțe toxice; 
- efectuează verificări și autorizează: persoane fizice, asociații sportive și de vânătoare care dețin arme și muniții pentru pază și tir sportiv; 
- ține evidența agenți economici care desfășoară operațiuni cu materii explozive,  precum și a artificierilor și pirotehniștilor pe care-i avizează, potrivit legii; 
- înregistrează, ține evidența și controlează agenții economici și persoanele fizice deținătoare, producătoare, utilizatoare de substanțe toxice, autorizate să desfășoare activități cu astfel de        substanțe și a celor de uz fitosanitar; 
- vizează anual registrele agenților autorizați pentru evidența gestionării și mișcării substanțelor și produselor toxice; 
- execută acțiunile de avizare a permiselor de armă la persoanele fizice și autorizațiilor de deținere la persoanele juridice din raza de competență; 
- ține  evidența armelor și munițiilor , materiilor explozive și substanțelor toxice furate și pierdute. 

 


SERVICIUL CRIMINALISTIC 
ȘEF SERVICIU
Subcomisar de poliţie TRĂNCĂNĂU OVIDIU

Serviciul Criminalistic are următoarele atribuții:
- răspunde de executarea atribuțiilor ce revin poliției în domeniul cercetării la fața locului, executarea constatărilor  tehnico - științifice și a expertizelor  necesare identificării criminalistice , organizează, actualizează și exploatează cartotecile criminalistice; 
- participă și efectuează fotografii, filmări sau înregistrări video la percheziții, reconstituiri,recunoașteri din grup;
- desfășoară activități de cercetare științifică aplicativă  în domeniul criminalisticii;

 
CENTRUL DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ
ÎMPUTERNICIT ȘEF BIROU
Subcomisar de poliţie ALBU MARCEL

 

Are următoarele atribuții:
- asigură  primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza și punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
- verifică  existența documentelor necesare pentru primirea persoanelor private de libertate, potrivit condițiilor prevăzute de lege ;
- asigură respectarea regimului legal de deținere, acordarea drepturilor reținuților,  arestaților preventiv și condamnaților ; 
- efectuează  activitatea de primire a cererilor  de vizită și pachete adresate persoanelor private de libertate.